Course Category: Околна среда

  • ISO 14001:2015

    by Емил Илиев

    Изискванията на стандарта ISO 14001:2015. Курсът е подходящ за персонал, ангажиран с внедряването и поддържането на система за управление на околната среда, в организации от различни сфери на икономиката